Lifestyle photography for Chinese brand - Relx

Last month, another project of lifestyle photography for an Asia’s leading e-cigarette brand (RELX) that I have done.…


vietnam hanoi hochiminh lifestyle photographer photography binhdang s 1

Lifestyle product photography for Japanese brand

Over the past 2 months, I have shot for lifestyle product photography projects of Inoac Living.…


vietnam corporate portrait fimg

Corporate Portrait Photography in Vietnam

The corporate portrait is always an interesting subject.…


lifestyle photography binh dang vietnam hanoi hochiminh photogapher 7

Ảnh Lifestyle trong Nhiếp ảnh thương mại

Ảnh Lifestyle là một thể loại nhiếp ảnh chủ yếu nhằm mục đích nắm bắt các khoảnh khắc, tình huống với chân dung / con…